Usługi elektroniczne

Świadczenie usług on-line jest regulowane wieloma przepisami. Nowa ustawa konsumencka, obowiązująca do grudnia 2014 r. wprowadza zasadnicze zmiany w kwestii odstępowania przez konsumentów od umów usługowych.

Usługą elektroniczną jest usługa, której istota – wartość merytoryczna, realizowana jest drogą elektroniczną, czyli w zasadzie w Internecie. Usługą elektroniczną jest w szczególności udostępnianie on-line zasobów serwisu internetowego. Dla przykładu, nie jest usługą elektroniczną porada prawnika ani inna usługa, którą wprawdzie zamówiono elektronicznie i której efekt został przesłany mailem – jednak realizacja usługi nie miała charakteru elektronicznego. Usługą elektroniczną będzie natomiast umożliwienie klientowi założenia nieodpłatnie konta w e-sklepie.

Polskie prawo reguluje szczegółowo zarówno:

 • zawieranie zdalne (w Internecie) umów o świadczenie wszelkich usług, nie tylko elektronicznych
 • warunki świadczenia usług elektronicznych

Konsument ma prawo odstąpić od umowy usługowej zawartej zdalnie w terminie 14 dni. Nawet jeśli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług od razu po zawarciu umowy (co jest sytuacją typową) oraz zaczął korzystać z usług, nie traci prawa do odstąpienia od umowy. W razie wykonania prawa odstąpienie, będzie jednak zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za usługę, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez przedsiębiorcę świadczenia. Jeśli przedsiębiorca zaniedbał obowiązek poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia i nie odebrał zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług bezpośrednio po zawarciu umowy, konsument będzie mógł odstąpić nawet wiele miesięcy po zawarciu umowy i zażądać zwrotu wszystkich uiszczonych opłat.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na przedsiębiorcę obowiązek stosowania regulaminu oraz katalog innych obowiązków warunkujących legalność działania.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną reguluje również zasady zgodnego z prawem mailingu i sankcjonuje spam.

Ze względu na łatwość z jaką do sieci trafiają materiały i treści niezgodne z prawem, „kradzione” lub w inny sposób problematyczne, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera również przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy elektronicznego za świadczone przez niego usługi. Ma to szczególne znaczenie w relacjach z konsumentami, gdzie – co do zasady – ograniczanie odpowiedzialności przedsiębiorcy w drodze odpowiednich zapisów regulaminów jest niedopuszczalne.

Przedsiębiorca niespełniający wymogów prawa dla działalności usługowej w sieci ryzykuje popadnięcie w kłopoty polegające na:

 • ponoszeniu odpowiedzialności za treści zawarte w serwisie internetowym, na których zaistnienie nie miał realnego wpływu
 • sankcjach ze strony UOKiK (kara pieniężna w wysokości do 10% rocznego przychodu)
 • pozwach prawdziwych i pseudo-konsumenckich organizacji dotyczących klauzul niedozwolonych w regulaminach i umowach z konsumentami
 • zarzutach i roszczeniach firm konkurencyjnych, opartych zwłaszcza na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • grzywnach nakładanych bezpośrednio na osoby zarządzające firmą
 • roszczeniach konsumentów polegających zwłaszcza na żądaniu zwrotu pieniędzy, w związku z prawem odstąpienia od umowy, wykonywanym nawet wiele miesięcy po dokonaniu zakupu usługi

Mając powyższe na względzie warto zadbać o pełną zgodność prowadzonego serwisu internetowego z wymogami prawa. Będzie to miało również zasadnicze znaczenie dla budowania wartości serwisu jako narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej i zarabiania pieniędzy. Przemyślane regulacje wewnętrzne firmy:

 • wzmacniają model biznesowy
 • ograniczają ryzyko niespodziewanych problemów i strat,
 • ułatwiają korzystne odróżnienie się od konkurencji.

Trzeba pamiętać, że regulamin serwisu zastępuje umowę z klientem. Jest zatem spisem zobowiązań powielanych tysiące, a nie rzadko setki tysięcy razy. Warto postarać się, aby nie zawierał absurdów, klauzul abuzywnych, zapisów generujących dodatkowe ryzyka, zamiast je eliminować.

Zapraszamy do zapoznania się z doświadczeniami naszej kancelarii w zakresie regulacji usług elektronicznych (o nas) oraz ofertą kancelarii dotyczącą pomocy prawnej i doradztwa w kwestiach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych oraz obrotem konsumenckim (oferta).